Публічна оферта про надання благодійної пожертви

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «Друзі Львівської національної академії  мистецтв», ідентифікаційний код 44811477, що знаходиться за адресою: Україна, 81131, Львівська обл., Львівський р-н, село Солонка, вул.Центральна, будинок 11, квартира 32  (надалі — Благодійний фонд), в особі Президента Чередніченка Олексія Леонідовича, який діє на підставі Статуту Благодійного фонду  (надалі — Статут), невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб — відвідувачам Сайту (надалі — Сайт), кожна з таких осіб надалі іменується Благодійник, укласти Договір про благодійну пожертву (надалі — Договір), предмет та істотні умови якого подано нижче.

Оферта набуває чинності з моменту розміщення її на Сайті, є безстроковою та може бути змінена або відкликана Благодійним фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

Благодійний фонд може укладати договори про надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією офертою. Благодійник може звернутися до Благодійного фонду для укладення такого договору.

1. Терміни та визначення:

1.1. Акцепт — повне й безумовне прийняття публічної оферти через здійснення грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів, розміщених на Сайті, а також через перерахування грошових коштів на рахунки Благодійного фонду через банківські та установи. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на будь-який із рахунків Благодійного фонду.

1.2. Платіж — це добровільна благодійна пожертва (надалі — Пожертва).

1.3. Пожертва — це здійснення Благодійником грошового переказу для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів діяльності Благодійного фонду згідно з цим Договором, Статутом, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Предмет договору:

2.1. Предметом цього Договору (надалі — Договір) є безоплатна та безповоротна передача Благодійником на користь Благодійного фонду грошових коштів як добровільної благодійної пожертви на досягнення цілей, завдань, на напрямки та види статутної діяльності Благодійного фонду. 

2.2. Акцептом Договору вважається його повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Благодійному фонду благодійної пожертви. Акцептом Договору Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма його положеннями, у повній мірі усвідомлює предмет Договору та мету збору Пожертв. Договір вважається укладеним з дати зарахування грошових коштів на будь-який із рахунків Благодійного фонду.

2.3. Договір укладається через безумовне та повне приєднання Благодійника до Договору та прийняття усіх істотних умов Договору.

2.4. Благодійник та Благодійний фонд, керуючись пп.2.4.31, 2.4.28 Статуту, ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання фізичного примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.

2.5. Договір розміщено на Сайті (https://friendsoflnaa.org) у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору будь-якої особи, що звертається до Благодійного фонду.

2.6. Благодійник НЕ може пропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки сторін Договору:

3.1. Благодійний фонд має право:

3.1.1. отримувати Пожертви і використовувати їх на досягнення цілей, завдань, на напрямки та види статутної діяльності Благодійного фонду згідно з Договором, Статутом та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3.1.2. на прохання Благодійника надавати звіт про отриману Пожертву та її використання.

3.2. Благодійник має право:

3.2.1. перерахувати Пожертву на рахунок Благодійного фонду в зазначений у Договорі спосіб;

3.2.2. вимагати звіт про використання Пожертви.

3.3. Благодійник погоджується, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Благодійний фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат в межах, визначених цим Законом.  

4. Місце і термін проведення збору Пожертв:

4.1. Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь-якої країни світу.

4.2. Збір Пожертв триває до моменту ліквідації Благодійного фонду, якщо інший термін НЕ буде визначений Фондом.

5. Порядок забезпечення загального доступу до звітів Благодійного фонду:

5.1. Благодійний фонд розміщує звіти про свою діяльність та про використання Пожертв на своєму Сайті.

5.2. Іншу інформацію Благодійний фонд може надавати в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

6. Інші умови

6.1. Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви.

6.2. Всі витрати, пов’язані з перерахуванням Пожертви, покриває Благодійник.

6.3. Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

6.4. Благодійник відповідає за достовірність інформації, зазначеної під час перерахування Пожертв.

6.5. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Договору. 

6.6. До стосунків між Благодійником та Благодійного фонду застосовуються норми українського законодавства.

6.7. У випадку виникнення спорів між Сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

7. Контактні дані

Благодійна організація «Благодійний фонд «Друзі Львівської національної академії  мистецтв» (БО «БФ«Друзі ЛНАМ»)

Адреса: Україна, 81131, Львівська обл., Львівський р-н, село Солонка, вул.Центральна, будинок 11, квартира 32  Email – friendsoflnaa@gmail.com